احساس مثبت

چگونه در یک رابطه‌ی عاطفی وجود خود را مساوی احساس مثبت برای طرف مقابل کنید؟

آیا تابه‌حال برای شما اتفاق افتاده که تا اسم فردی خاص را درگوشی‌تان می‌بینید سراسر شاد شوید؟

آیا برایتان پیش‌آمده که به‌محض ورود به خانه یا محل کار احساس کسالت و خستگی فراوان کنید؟

در این مقاله بررسی می‌کنیم که چگونه و با چه روش‌هایی می‌توان احساس مثبتی ناشی از وجود خود را به‌طرف مقابل القا کرد