نظر برخی دانشجویان

تغییر  افراد شرکت کننده 
رضا احمدی
دانشجوی دوره تصمیمان
خانم علیزاده
دانشجوی دوره تصمیمان
خانم حبیبی
دوره تصمیمان
خانم اشرف
دوره تصمیمان
خانم صادقی
دوره تصمیمان
رضا پور شمس
دوره تصمیمان